Siyasetsiz muhalefet muhalefetsiz demokrasi - JURNAL